菜单导航

灵响词原文,翻译,赏析

作者: 刘小洋 发布时间: 2020年03月07日 13:57:29
灵响词 作者:无名氏 朝代:唐代 灵响词原文   此响非俗响,心知是灵仙。不曾离耳里,高下如秋蝉。
入夜声则厉,在昼声则微。神灵斥众恶,与我作风威。
妙响无住时,昼夜常轮回。那是偶然事,上界特使来。
何以辨灵应,事须得梯媒。自从灵响降,如有真人来。
存念长在心,展转无停音。可怜清爽夜,静听秋蝉吟。
  灵响词拼音解读   cǐ xiǎng fēi sú xiǎng ,xīn zhī shì líng xiān 。bú céng lí ěr lǐ ,gāo xià rú qiū chán 。
rù yè shēng zé lì ,zài zhòu shēng zé wēi 。shén líng chì zhòng è ,yǔ wǒ zuò fēng wēi 。
miào xiǎng wú zhù shí ,zhòu yè cháng lún huí 。nà shì ǒu rán shì ,shàng jiè tè shǐ lái 。
hé yǐ biàn líng yīng ,shì xū dé tī méi 。zì cóng líng xiǎng jiàng ,rú yǒu zhēn rén lái 。
cún niàn zhǎng zài xīn ,zhǎn zhuǎn wú tíng yīn 。kě lián qīng shuǎng yè ,jìng tīng qiū chán yín 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者介绍