菜单导航

附:樊夫人答裴航

作者: 王晓柳 发布时间: 2020年03月07日 06:11:06
附:樊夫人答裴航 作者:樊夫人 朝代:唐代 附:樊夫人答裴航原文   一饮琼浆百感生,玄霜捣尽见云英。
蓝桥便是神仙窟,何必崎岖上玉清。
  附:樊夫人答裴航拼音解读   yī yǐn qióng jiāng bǎi gǎn shēng ,xuán shuāng dǎo jìn jiàn yún yīng 。
lán qiáo biàn shì shén xiān kū ,hé bì qí qū shàng yù qīng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者介绍