菜单导航

留诗原文,翻译,赏析

作者: 刘宗汉 发布时间: 2020年03月06日 20:14:28
留诗 作者:叶法善 朝代:唐代 留诗原文   昔在禹馀天,还依太上家。忝以掌仙录,去来乘烟霞。
暂下宛利城,渺然思金华。自此非久住,云上登香车。
适向人间世,时复济苍生。度人初行满,辅国亦功成。
但念清微乐,谁忻下界荣。门人好住此,翛然云上征。
退仙时此地,去俗久为荣。今日登云天,归真游上清。
泥丸空示世,腾举不为名。为报学仙者,知余朝玉京。
  留诗拼音解读   xī zài yǔ yú tiān ,hái yī tài shàng jiā 。tiǎn yǐ zhǎng xiān lù ,qù lái chéng yān xiá 。
zàn xià wǎn lì chéng ,miǎo rán sī jīn huá 。zì cǐ fēi jiǔ zhù ,yún shàng dēng xiāng chē 。
shì xiàng rén jiān shì ,shí fù jì cāng shēng 。dù rén chū háng mǎn ,fǔ guó yì gōng chéng 。
dàn niàn qīng wēi lè ,shuí xīn xià jiè róng 。mén rén hǎo zhù cǐ ,xiāo rán yún shàng zhēng 。
tuì xiān shí cǐ dì ,qù sú jiǔ wéi róng 。jīn rì dēng yún tiān ,guī zhēn yóu shàng qīng 。
ní wán kōng shì shì ,téng jǔ bú wéi míng 。wéi bào xué xiān zhě ,zhī yú cháo yù jīng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者介绍