菜单导航

四言诗原文,翻译,赏析

作者: 李雄 发布时间: 2020年03月06日 20:12:10
四言诗 作者:孙思邈 朝代:唐代 四言诗原文   取金之精,合石之液。列为夫妇,结为魂魄。一体混沌,
两精感激。河车覆载,鼎候无忒。洪炉烈火,烘焰翕赫。
烟未及黔,焰不假碧。如畜扶桑,若藏霹雳。姹女气索,
婴儿声寂。透出两仪,丽于四极。壁立几多,马驰一驿。
宛其死矣,适然从革。恶黜善迁,情回性易。紫色内达,
赤芒外射。熠若火生,乍疑血滴。号曰中环,退藏于密。
雾散五内,川流百脉。骨变金植,颜驻玉泽。阳德乃敷,
阴功□积。南宫度名,北斗落籍。
  四言诗拼音解读   qǔ jīn zhī jīng ,hé shí zhī yè 。liè wéi fū fù ,jié wéi hún pò 。yī tǐ hún dùn ,
liǎng jīng gǎn jī 。hé chē fù zǎi ,dǐng hòu wú tuī 。hóng lú liè huǒ ,hōng yàn xī hè 。
yān wèi jí qián ,yàn bú jiǎ bì 。rú chù fú sāng ,ruò cáng pī lì 。chà nǚ qì suǒ ,
yīng ér shēng jì 。tòu chū liǎng yí ,lì yú sì jí 。bì lì jǐ duō ,mǎ chí yī yì 。
wǎn qí sǐ yǐ ,shì rán cóng gé 。è chù shàn qiān ,qíng huí xìng yì 。zǐ sè nèi dá ,
chì máng wài shè 。yì ruò huǒ shēng ,zhà yí xuè dī 。hào yuē zhōng huán ,tuì cáng yú mì 。
wù sàn wǔ nèi ,chuān liú bǎi mò 。gǔ biàn jīn zhí ,yán zhù yù zé 。yáng dé nǎi fū ,
yīn gōng □jī 。nán gōng dù míng ,běi dòu luò jí 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者介绍