菜单导航

秋风万里动,日暮黄云高

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:16:35

秋风万里动,日暮黄云高

出自唐朝岑参的《巩北秋兴寄崔明允》

原文赏析:

白露披梧桐,玄蝉昼夜号。 秋风万里动,日暮黄云高
君子佐休明,小人事蓬蒿。所适在鱼鸟,焉能徇锥刀。
孤舟向广武,一鸟归成皋。胜概日相与,思君心郁陶。

拼音解读

bái lù pī wú tóng ,xuán chán zhòu yè hào 。 qiū fēng wàn lǐ dòng ,rì mù huáng yún gāo
jun1 zǐ zuǒ xiū míng ,xiǎo rén shì péng hāo 。suǒ shì zài yú niǎo ,yān néng xùn zhuī dāo 。
gū zhōu xiàng guǎng wǔ ,yī niǎo guī chéng gāo 。shèng gài rì xiàng yǔ ,sī jun1 xīn yù táo 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。