菜单导航

柳垂江上影,梅谢雪中枝

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:15:41

柳垂江上影,梅谢雪中枝

出自宋朝晏几道的《临江仙·身外闲愁空满》

原文赏析:

身外闲愁空满,眼中欢事常稀。明年应赋送君诗。细从今夜数,相会几多时。
浅酒欲邀谁劝,深情惟有君知。东溪春近好同归。 柳垂江上影,梅谢雪中枝

拼音解读

shēn wài xián chóu kōng mǎn ,yǎn zhōng huān shì cháng xī 。míng nián yīng fù sòng jun1 shī 。xì cóng jīn yè shù ,xiàng huì jǐ duō shí 。
qiǎn jiǔ yù yāo shuí quàn ,shēn qíng wéi yǒu jun1 zhī 。dōng xī chūn jìn hǎo tóng guī 。 liǔ chuí jiāng shàng yǐng ,méi xiè xuě zhōng zhī

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。