菜单导航

昼夜蔽日月,冬夏共霜雪

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:15:03

昼夜蔽日月,冬夏共霜雪

出自魏晋谢灵运的《登庐山绝顶望诸峤》

原文赏析:

山行非有期,弥远不能辍。
但欲掩昏旦,遂复经圆缺。
扪壁窥龙池,攀枝瞰乳穴。
积峡忽复启,平途俄已绝。
峦垅有合沓,往来无踪辙。
昼夜蔽日月,冬夏共霜雪

拼音解读

shān háng fēi yǒu qī ,mí yuǎn bú néng chuò 。
dàn yù yǎn hūn dàn ,suí fù jīng yuán quē 。
mén bì kuī lóng chí ,pān zhī kàn rǔ xué 。
jī xiá hū fù qǐ ,píng tú é yǐ jué 。
luán lǒng yǒu hé tà ,wǎng lái wú zōng zhé 。
zhòu yè bì rì yuè ,dōng xià gòng shuāng xuě

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。