菜单导航

是天外空汗漫,但长风、浩浩送中秋

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:14:38

是天外空汗漫,但长风、浩浩送中秋

出自宋朝辛弃疾的《木兰花慢·中秋饮酒将旦客谓前人诗词有赋待月无送月者因用天问体赋》

原文赏析:

可怜今夕月,向何处、去悠悠。是别有人间,那边才见,光影东头。 是天外空汗漫,但长风、浩浩送中秋 。飞镜无根谁系,嫦娥不嫁谁留。
谓洋海底问无由。恍惚使人愁。怕万里长鲸,纵横触破,玉殿琼楼。虾蟆故堪浴水,问云何、玉兔解沈浮。若道都齐无恙,云何渐渐如钩。

拼音解读

kě lián jīn xī yuè ,xiàng hé chù 、qù yōu yōu 。shì bié yǒu rén jiān ,nà biān cái jiàn ,guāng yǐng dōng tóu 。 shì tiān wài kōng hàn màn ,dàn zhǎng fēng 、hào hào sòng zhōng qiū 。fēi jìng wú gēn shuí xì ,cháng é bú jià shuí liú 。
wèi yáng hǎi dǐ wèn wú yóu 。huǎng hū shǐ rén chóu 。pà wàn lǐ zhǎng jīng ,zòng héng chù pò ,yù diàn qióng lóu 。xiā má gù kān yù shuǐ ,wèn yún hé 、yù tù jiě shěn fú 。ruò dào dōu qí wú yàng ,yún hé jiàn jiàn rú gōu 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。