菜单导航

行人与我玩幽境,北风切切吹衣冷

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:14:09

行人与我玩幽境,北风切切吹衣冷

出自唐朝李颀的《少室雪晴送王宁》

原文赏析:

少室众峰几峰别,一峰晴见一峰雪。
隔城半山连青松,素色峨峨千万重。
过景斜临不可道,白云欲尽难为容。
行人与我玩幽境,北风切切吹衣冷
惜别浮桥驻马时,举头试望南山岭。

拼音解读

shǎo shì zhòng fēng jǐ fēng bié ,yī fēng qíng jiàn yī fēng xuě 。
gé chéng bàn shān lián qīng sōng ,sù sè é é qiān wàn zhòng 。
guò jǐng xié lín bú kě dào ,bái yún yù jìn nán wéi róng 。
háng rén yǔ wǒ wán yōu jìng ,běi fēng qiē qiē chuī yī lěng
xī bié fú qiáo zhù mǎ shí ,jǔ tóu shì wàng nán shān lǐng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。