菜单导航

阁道步行月,美人愁烟空

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:13:52

阁道步行月,美人愁烟空

出自唐朝李白的《上之回(三十六离宫)》

原文赏析:

三十六离宫,楼台与天通。
阁道步行月,美人愁烟空
恩疏宠不及,桃李伤春风。
淫乐意何极,金舆向回中。
万乘出黄道,千旗扬彩虹。
前军细柳北,后骑甘泉东。
岂问渭川老,宁邀襄野童。
但慕瑶池宴,归来乐未穷。

拼音解读

sān shí liù lí gōng ,lóu tái yǔ tiān tōng 。
gé dào bù háng yuè ,měi rén chóu yān kōng
ēn shū chǒng bú jí ,táo lǐ shāng chūn fēng 。
yín lè yì hé jí ,jīn yú xiàng huí zhōng 。
wàn chéng chū huáng dào ,qiān qí yáng cǎi hóng 。
qián jun1 xì liǔ běi ,hòu qí gān quán dōng 。
qǐ wèn wèi chuān lǎo ,níng yāo xiāng yě tóng 。
dàn mù yáo chí yàn ,guī lái lè wèi qióng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。