菜单导航

细雨湿衣看不见,闲花落地听无声

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:13:12

细雨湿衣看不见,闲花落地听无声

出自唐朝刘长卿的《别严士元》

原文赏析:

春风倚棹阖闾城,水国春寒阴复晴。
细雨湿衣看不见,闲花落地听无声
日斜江上孤帆影,草绿湖南万里情。
东道若逢相识问,青袍今已误儒生。

拼音解读

chūn fēng yǐ zhào hé lǘ chéng ,shuǐ guó chūn hán yīn fù qíng 。
xì yǔ shī yī kàn bú jiàn ,xián huā luò dì tīng wú shēng
rì xié jiāng shàng gū fān yǐng ,cǎo lǜ hú nán wàn lǐ qíng 。
dōng dào ruò féng xiàng shí wèn ,qīng páo jīn yǐ wù rú shēng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。