菜单导航

怀家寒食夜,中酒落花天

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:12:09

怀家寒食夜,中酒落花天

出自宋朝赵长卿的《临江仙·暮春》

原文赏析:

过尽征鸿来尽燕,故园消息茫然。一春憔悴有谁怜。 怀家寒食夜,中酒落花天
见说江头春浪渺,殷勤欲送归船。别来此处最索牵。短篷南浦雨,疏柳断桥烟。

拼音解读

guò jìn zhēng hóng lái jìn yàn ,gù yuán xiāo xī máng rán 。yī chūn qiáo cuì yǒu shuí lián 。 huái jiā hán shí yè ,zhōng jiǔ luò huā tiān
jiàn shuō jiāng tóu chūn làng miǎo ,yīn qín yù sòng guī chuán 。bié lái cǐ chù zuì suǒ qiān 。duǎn péng nán pǔ yǔ ,shū liǔ duàn qiáo yān 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。