菜单导航

雨色秋来寒,风严清江爽

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:10:50

雨色秋来寒,风严清江爽

出自唐朝李白的《酬裴侍御对雨感时见赠》

原文赏析:

雨色秋来寒,风严清江爽 。孤高绣衣人,潇洒青霞赏。
平生多感激,忠义非外奖。祸连积怨生,事及徂川往。
楚邦有壮士,鄢郢翻扫荡。申包哭秦庭,泣血将安仰。
鞭尸辱已及,堂上罗宿莽。颇似今之人,蟊贼陷忠谠。
渺然一水隔,何由税归鞅。日夕听猿怨,怀贤盈梦想。

拼音解读

yǔ sè qiū lái hán ,fēng yán qīng jiāng shuǎng 。gū gāo xiù yī rén ,xiāo sǎ qīng xiá shǎng 。
píng shēng duō gǎn jī ,zhōng yì fēi wài jiǎng 。huò lián jī yuàn shēng ,shì jí cú chuān wǎng 。
chǔ bāng yǒu zhuàng shì ,yān yǐng fān sǎo dàng 。shēn bāo kū qín tíng ,qì xuè jiāng ān yǎng 。
biān shī rǔ yǐ jí ,táng shàng luó xiǔ mǎng 。pō sì jīn zhī rén ,máo zéi xiàn zhōng dǎng 。
miǎo rán yī shuǐ gé ,hé yóu shuì guī yāng 。rì xī tīng yuán yuàn ,huái xián yíng mèng xiǎng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。