菜单导航

山远近,路横斜,青旗沽酒有人家

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:10:08

山远近,路横斜,青旗沽酒有人家

出自宋朝辛弃疾的《鹧鸪天·陌上柔桑破嫩芽》

原文赏析:

陌上柔桑破嫩芽,东邻蚕种已生些。平冈细草鸣黄犊,斜日寒林点暮鸦。
山远近,路横斜,青旗沽酒有人家 。城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花。

拼音解读

mò shàng róu sāng pò nèn yá ,dōng lín cán zhǒng yǐ shēng xiē 。píng gāng xì cǎo míng huáng dú ,xié rì hán lín diǎn mù yā 。
shān yuǎn jìn ,lù héng xié ,qīng qí gū jiǔ yǒu rén jiā 。chéng zhōng táo lǐ chóu fēng yǔ ,chūn zài xī tóu qí cài huā 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。