菜单导航

杏花村馆酒旗风水溶溶扬残红

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:08:33

杏花村馆酒旗风水溶溶扬残红

出自宋朝谢逸的《江神子·杏花村馆酒旗风》

原文赏析:

杏花村馆酒旗风。水溶溶。扬残红。野渡舟横,杨柳绿阴浓。望断江南山色远,人不见,草连空。
夕阳楼外晚烟笼。粉香融。淡眉峰。记得年时,相见画屏中。只有关山今夜月,千里外,素光同。

拼音解读

xìng huā cūn guǎn jiǔ qí fēng 。shuǐ róng róng 。yáng cán hóng 。yě dù zhōu héng ,yáng liǔ lǜ yīn nóng 。wàng duàn jiāng nán shān sè yuǎn ,rén bú jiàn ,cǎo lián kōng 。
xī yáng lóu wài wǎn yān lóng 。fěn xiāng róng 。dàn méi fēng 。jì dé nián shí ,xiàng jiàn huà píng zhōng 。zhī yǒu guān shān jīn yè yuè ,qiān lǐ wài ,sù guāng tóng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。