菜单导航

夫因兵死守蓬茅,麻苎衣衫鬓发焦

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:08:18

夫因兵死守蓬茅,麻苎衣衫鬓发焦

出自唐朝杜荀鹤的《山中寡妇 / 时世行》

原文赏析:

夫因兵死守蓬茅,麻苎衣衫鬓发焦
桑柘废来犹纳税,田园荒后尚征苗。
时挑野菜和根煮,旋斫生柴带叶烧。
任是深山更深处,也应无计避征徭。

拼音解读

fū yīn bīng sǐ shǒu péng máo ,má zhù yī shān bìn fā jiāo
sāng zhè fèi lái yóu nà shuì ,tián yuán huāng hòu shàng zhēng miáo 。
shí tiāo yě cài hé gēn zhǔ ,xuán zhuó shēng chái dài yè shāo 。
rèn shì shēn shān gèng shēn chù ,yě yīng wú jì bì zhēng yáo 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。