菜单导航

华表月明归夜鹤,叹当时、花竹今如此

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:07:14

华表月明归夜鹤,叹当时、花竹今如此

出自宋朝吴文英的《金缕歌·陪履斋先生沧浪看梅》

原文赏析:

乔木生云气。访中兴、英雄陈迹,暗追前事。战舰东风慳借便,梦断神州故里。旋小筑、吴宫闲地。 华表月明归夜鹤,叹当时、花竹今如此 。枝上露,溅清泪。
遨头小簇行春队。步苍苔、寻幽别坞,问梅开未。重唱梅边新度曲,催发寒梢冻蕊。此心与、东君同意。后不如今今非昔,两无言、相对沧浪水。怀此恨,寄残醉。

拼音解读

qiáo mù shēng yún qì 。fǎng zhōng xìng 、yīng xióng chén jì ,àn zhuī qián shì 。zhàn jiàn dōng fēng qiān jiè biàn ,mèng duàn shén zhōu gù lǐ 。xuán xiǎo zhù 、wú gōng xián dì 。 huá biǎo yuè míng guī yè hè ,tàn dāng shí 、huā zhú jīn rú cǐ 。zhī shàng lù ,jiàn qīng lèi 。
áo tóu xiǎo cù háng chūn duì 。bù cāng tái 、xún yōu bié wù ,wèn méi kāi wèi 。zhòng chàng méi biān xīn dù qǔ ,cuī fā hán shāo dòng ruǐ 。cǐ xīn yǔ 、dōng jun1 tóng yì 。hòu bú rú jīn jīn fēi xī ,liǎng wú yán 、xiàng duì cāng làng shuǐ 。huái cǐ hèn ,jì cán zuì 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。