菜单导航

悠悠卷旆旌,饮马出长城

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:06:04

悠悠卷旆旌,饮马出长城

出自唐朝李世民的《饮马长城窟行》

原文赏析:

塞外悲风切,交河冰已结。瀚海百重波,阴山千里雪。
迥戍危烽火,层峦引高节。 悠悠卷旆旌,饮马出长城
寒沙连骑迹,朔吹断边声。胡尘清玉塞,羌笛韵金钲。
绝漠干戈戢,车徒振原隰。都尉反龙堆,将军旋马邑。
扬麾氛雾静,纪石功名立。荒裔一戎衣,灵台凯歌入。

拼音解读

sāi wài bēi fēng qiē ,jiāo hé bīng yǐ jié 。hàn hǎi bǎi zhòng bō ,yīn shān qiān lǐ xuě 。
jiǒng shù wēi fēng huǒ ,céng luán yǐn gāo jiē 。 yōu yōu juàn pèi jīng ,yǐn mǎ chū zhǎng chéng
hán shā lián qí jì ,shuò chuī duàn biān shēng 。hú chén qīng yù sāi ,qiāng dí yùn jīn zhēng 。
jué mò gàn gē jí ,chē tú zhèn yuán xí 。dōu wèi fǎn lóng duī ,jiāng jun1 xuán mǎ yì 。
yáng huī fēn wù jìng ,jì shí gōng míng lì 。huāng yì yī róng yī ,líng tái kǎi gē rù 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。