菜单导航

石涧冻波声,鸡叫清寒晨。

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:05:24

石涧冻波声,鸡叫清寒晨。

出自唐朝李贺的《自昌谷到洛后门》

原文赏析:

【自昌谷到洛后门】 

九月大野白,苍岑竦秋门。 

寒凉十月末,雪霰蒙晓昏。

澹色结昼天,心事填空云。 

道上千里风,野竹蛇涎痕。 

石涧冻波声,鸡叫清寒晨。

强行到东舍,解马投旧邻。

东家名廖者,乡曲传姓辛。 

杖头非饮酒,吾请造其人。 

始欲南去楚,又将西适秦。 

襄王与武帝,各自留青春。

闻道兰台上,宋玉无归魂。

缃缥两行字,蛰虫蠹秋芸。 

为探秦台意,岂命余负薪?

拼音解读

【zì chāng gǔ dào luò hòu mén 】 

jiǔ yuè dà yě bái ,cāng cén sǒng qiū mén 。 

hán liáng shí yuè mò ,xuě xiàn méng xiǎo hūn 。

dàn sè jié zhòu tiān ,xīn shì tián kōng yún 。 

dào shàng qiān lǐ fēng ,yě zhú shé xián hén 。 

shí jiàn dòng bō shēng ,jī jiào qīng hán chén 。

qiáng háng dào dōng shě ,jiě mǎ tóu jiù lín 。

dōng jiā míng liào zhě ,xiāng qǔ chuán xìng xīn 。 

zhàng tóu fēi yǐn jiǔ ,wú qǐng zào qí rén 。 

shǐ yù nán qù chǔ ,yòu jiāng xī shì qín 。 

xiāng wáng yǔ wǔ dì ,gè zì liú qīng chūn 。

wén dào lán tái shàng ,sòng yù wú guī hún 。

xiāng piāo liǎng háng zì ,zhé chóng dù qiū yún 。 

wéi tàn qín tái yì ,qǐ mìng yú fù xīn ?


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。