菜单导航

苔深不能扫,落叶秋风早

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:04:07

苔深不能扫,落叶秋风早

出自唐朝李白的《长干行二首》

原文赏析:

妾发初覆额,折花门前剧。
郎骑竹马来,绕床弄青梅。
同居长干里,两小无嫌猜。
十四为君妇,羞颜未尝开。(未尝 一作:尚不)
低头向暗壁,千唤不一回。
十五始展眉,愿同尘与灰。
常存抱柱信,岂上望夫台。
十六君远行,瞿塘滟预堆。
五月不可触,猿声天上哀。(猿

一作:鸣)
门前迟行迹,一一生绿苔。
苔深不能扫,落叶秋风早
八月蝴蝶黄,双飞西园草。
感此伤妾心,坐愁红颜老。
早晚下三巴,预将书报家。
相迎不道远,直至长风沙。

忆妾深闺里,烟尘不曾识。
嫁与长干人,沙头候风色。
五月南风兴,思君下巴陵。
八月西风起,想君发扬子。
去来悲如何,见少别离多。
湘潭几日到,妾梦越风波。
昨夜狂风度,吹折江头树。
淼淼暗无边,行人在何处。
北客真王公,朱衣满江中。
日暮来投宿,数朝不肯东。
好乘浮云骢,佳期兰渚东。
鸳鸯绿浦上,翡翠锦屏中。
自怜十五馀,颜色桃李红。
那作商人妇,愁水复愁风。

拼音解读

qiè fā chū fù é ,shé huā mén qián jù 。
láng qí zhú mǎ lái ,rào chuáng nòng qīng méi 。
tóng jū zhǎng gàn lǐ ,liǎng xiǎo wú xián cāi 。
shí sì wéi jun1 fù ,xiū yán wèi cháng kāi 。(wèi chángyī zuò :shàng bú )
dī tóu xiàng àn bì ,qiān huàn bú yī huí 。
shí wǔ shǐ zhǎn méi ,yuàn tóng chén yǔ huī 。
cháng cún bào zhù xìn ,qǐ shàng wàng fū tái 。
shí liù jun1 yuǎn háng ,qú táng yàn yù duī 。
wǔ yuè bú kě chù ,yuán shēng tiān shàng āi 。(yuán

shēng

yī zuò :míng )
mén qián chí háng jì ,yī yī shēng lǜ tái 。
tái shēn bú néng sǎo ,luò yè qiū fēng zǎo
bā yuè hú dié huáng ,shuāng fēi xī yuán cǎo 。
gǎn cǐ shāng qiè xīn ,zuò chóu hóng yán lǎo 。
zǎo wǎn xià sān bā ,yù jiāng shū bào jiā 。
xiàng yíng bú dào yuǎn ,zhí zhì zhǎng fēng shā 。

yì qiè shēn guī lǐ ,yān chén bú céng shí 。
jià yǔ zhǎng gàn rén ,shā tóu hòu fēng sè 。
wǔ yuè nán fēng xìng ,sī jun1 xià bā líng 。
bā yuè xī fēng qǐ ,xiǎng jun1 fā yáng zǐ 。
qù lái bēi rú hé ,jiàn shǎo bié lí duō 。
xiāng tán jǐ rì dào ,qiè mèng yuè fēng bō 。
zuó yè kuáng fēng dù ,chuī shé jiāng tóu shù 。
miǎo miǎo àn wú biān ,háng rén zài hé chù 。
běi kè zhēn wáng gōng ,zhū yī mǎn jiāng zhōng 。
rì mù lái tóu xiǔ ,shù cháo bú kěn dōng 。
hǎo chéng fú yún cōng ,jiā qī lán zhǔ dōng 。
yuān yāng lǜ pǔ shàng ,fěi cuì jǐn píng zhōng 。
zì lián shí wǔ yú ,yán sè táo lǐ hóng 。
nà zuò shāng rén fù ,chóu shuǐ fù chóu fēng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。