菜单导航

前经洛阳陌,宛洛故人稀

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:04:01

前经洛阳陌,宛洛故人稀

出自唐朝王维的《送魏郡李太守赴任》

原文赏析:

与君伯氏别,又欲与君离。君行无几日,当复隔山陂。
苍茫秦川尽,日落桃林塞。独树临关门,黄河向天外。
前经洛阳陌,宛洛故人稀 。故人离别尽,淇上转骖騑。
企予悲送远,惆怅睢阳路。古木官渡平,秋城邺宫故。
想君行县日,其出从如云。遥思魏公子,复忆李将军。

拼音解读

yǔ jun1 bó shì bié ,yòu yù yǔ jun1 lí 。jun1 háng wú jǐ rì ,dāng fù gé shān bēi 。
cāng máng qín chuān jìn ,rì luò táo lín sāi 。dú shù lín guān mén ,huáng hé xiàng tiān wài 。
qián jīng luò yáng mò ,wǎn luò gù rén xī 。gù rén lí bié jìn ,qí shàng zhuǎn cān fēi 。
qǐ yǔ bēi sòng yuǎn ,chóu chàng suī yáng lù 。gǔ mù guān dù píng ,qiū chéng yè gōng gù 。
xiǎng jun1 háng xiàn rì ,qí chū cóng rú yún 。yáo sī wèi gōng zǐ ,fù yì lǐ jiāng jun1 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。