菜单导航

中庭月色正清明,无数杨花过无影

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:03:16

中庭月色正清明,无数杨花过无影

出自宋朝张先的《木兰花·乙卯吴兴寒食》

原文赏析:

龙头舴艋吴儿竞。笋柱秋千游女并。芳洲拾翠暮忘归,秀野踏青来不定。
行云去后遥山暝。已放笙歌池院静。 中庭月色正清明,无数杨花过无影

拼音解读

lóng tóu zé měng wú ér jìng 。sǔn zhù qiū qiān yóu nǚ bìng 。fāng zhōu shí cuì mù wàng guī ,xiù yě tà qīng lái bú dìng 。
háng yún qù hòu yáo shān míng 。yǐ fàng shēng gē chí yuàn jìng 。 zhōng tíng yuè sè zhèng qīng míng ,wú shù yáng huā guò wú yǐng

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。