菜单导航

胜概日相与,思君心郁陶

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:01:21

胜概日相与,思君心郁陶

出自唐朝岑参的《巩北秋兴寄崔明允》

原文赏析:

白露披梧桐,玄蝉昼夜号。秋风万里动,日暮黄云高。
君子佐休明,小人事蓬蒿。所适在鱼鸟,焉能徇锥刀。
孤舟向广武,一鸟归成皋。 胜概日相与,思君心郁陶

拼音解读

bái lù pī wú tóng ,xuán chán zhòu yè hào 。qiū fēng wàn lǐ dòng ,rì mù huáng yún gāo 。
jun1 zǐ zuǒ xiū míng ,xiǎo rén shì péng hāo 。suǒ shì zài yú niǎo ,yān néng xùn zhuī dāo 。
gū zhōu xiàng guǎng wǔ ,yī niǎo guī chéng gāo 。 shèng gài rì xiàng yǔ ,sī jun1 xīn yù táo

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。