菜单导航

去年战桑干源,今年战葱河道

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:01:03

去年战桑干源,今年战葱河道

出自唐朝李白的《战城南》

原文赏析:

去年战桑干源,今年战葱河道 。洗兵条支海上波,
放马天山雪中草。万里长征战,三军尽衰老。
匈奴以杀戮为耕作,古来唯见白骨黄沙田。
秦家筑城避胡处,汉家还有烽火然。烽火然不息,
征战无已时。野战格斗死,败马号鸣向天悲。
乌鸢啄人肠,衔飞上挂枯树枝。士卒涂草莽,
将军空尔为。乃知兵者是凶器,圣人不得已而用之。

拼音解读

qù nián zhàn sāng gàn yuán ,jīn nián zhàn cōng hé dào 。xǐ bīng tiáo zhī hǎi shàng bō ,
fàng mǎ tiān shān xuě zhōng cǎo 。wàn lǐ zhǎng zhēng zhàn ,sān jun1 jìn shuāi lǎo 。
xiōng nú yǐ shā lù wéi gēng zuò ,gǔ lái wéi jiàn bái gǔ huáng shā tián 。
qín jiā zhù chéng bì hú chù ,hàn jiā hái yǒu fēng huǒ rán 。fēng huǒ rán bú xī ,
zhēng zhàn wú yǐ shí 。yě zhàn gé dòu sǐ ,bài mǎ hào míng xiàng tiān bēi 。
wū yuān zhuó rén cháng ,xián fēi shàng guà kū shù zhī 。shì zú tú cǎo mǎng ,
jiāng jun1 kōng ěr wéi 。nǎi zhī bīng zhě shì xiōng qì ,shèng rén bú dé yǐ ér yòng zhī 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。