菜单导航

卷尽残花风未定,休恨,花开元自要春风

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年12月03日 12:00:07

卷尽残花风未定,休恨,花开元自要春风

出自宋朝辛弃疾的《定风波·暮春漫兴》

原文赏析:

少日春怀似酒浓,插花走马醉千钟。老去逢春如病酒,唯有,茶瓯香篆小帘栊。
卷尽残花风未定,休恨,花开元自要春风 。试问春归谁得见?飞燕,来时相遇夕阳中。

拼音解读

shǎo rì chūn huái sì jiǔ nóng ,chā huā zǒu mǎ zuì qiān zhōng 。lǎo qù féng chūn rú bìng jiǔ ,wéi yǒu ,chá ōu xiāng zhuàn xiǎo lián lóng 。
juàn jìn cán huā fēng wèi dìng ,xiū hèn ,huā kāi yuán zì yào chūn fēng 。shì wèn chūn guī shuí dé jiàn ?fēi yàn ,lái shí xiàng yù xī yáng zhōng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。