菜单导航

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年11月29日 10:42:18

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神

出自南北朝刘禹锡的《酬乐天扬州初逢席上见赠》

原文赏析:

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。
怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。
今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神

拼音解读

bā shān chǔ shuǐ qī liáng dì ,èr shí sān nián qì zhì shēn 。
huái jiù kōng yín wén dí fù ,dào xiāng fān sì làn kē rén 。
chén zhōu cè pàn qiān fān guò ,bìng shù qián tóu wàn mù chūn 。
jīn rì tīng jun1 gē yī qǔ ,zàn píng bēi jiǔ zhǎng jīng shén

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。