菜单导航

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年11月29日 10:39:39

素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家

出自清朝陆游的《临安春雨初霁》

原文赏析:

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华。
小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。
矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。
素衣莫起风尘叹,犹及清明可到家

拼音解读

shì wèi nián lái báo sì shā ,shuí lìng qí mǎ kè jīng huá 。
xiǎo lóu yī yè tīng chūn yǔ ,shēn xiàng míng cháo mài xìng huā 。
ǎi zhǐ xié háng xián zuò cǎo ,qíng chuāng xì rǔ xì fèn chá 。
sù yī mò qǐ fēng chén tàn ,yóu jí qīng míng kě dào jiā

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。