菜单导航

应倾谢女珠玑箧,尽写檀郎锦绣篇

作者: 李晓阳 发布时间: 2019年11月27日 10:23:26

应倾谢女珠玑箧,尽写檀郎锦绣篇

出自唐朝罗隐的《七夕(络角星河菡萏天)》

原文赏析:

络角星河菡萏天,一家欢笑设红筵。
应倾谢女珠玑箧,尽写檀郎锦绣篇
香帐簇成排窈窕,金针穿罢拜婵娟。
铜壶漏报天将晓,惆怅佳期又一年。

拼音解读

luò jiǎo xīng hé hàn dàn tiān ,yī jiā huān xiào shè hóng yàn 。
yīng qīng xiè nǚ zhū jī qiè ,jìn xiě tán láng jǐn xiù piān
xiāng zhàng cù chéng pái yǎo tiǎo ,jīn zhēn chuān bà bài chán juān 。
tóng hú lòu bào tiān jiāng xiǎo ,chóu chàng jiā qī yòu yī nián 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。