菜单导航

《风雨吟》原文,翻译,赏析

作者: 王熊 发布时间: 2021年11月25日 11:46:19
风雨吟
作者:吴融 风骚骚,雨涔涔,长洲苑外荒居深。门外流水流澶漫,
河边古木鸣萧森。夐无禽影,寂无人音。端然拖愁坐,
万感丛于心。姑苏碧瓦十万户,中有楼台与歌舞。
寻常倚月复眠花,莫说斜风兼细雨。
应不知天地造化是何物,亦不知荣辱是何主。
吾囷长满是太平,吾乐不极是天生。岂忧天下有大憝,
四郊刁斗常铮铮。官军扰人甚于贼,将臣怕死唯守城。
又岂复忧朝廷苦弛慢,中官转纵横。李膺勾党即罹患,
窦武忠谋又未行。又岂忧文臣尽遭束高阁,
文教从今日萧索。若更无人稍近前,把笔到头同一恶。
可叹吴城城中人,无人与我交一言。蓬蒿满径尘一榻,
独此闵闵何其烦。虽然小或可谋大,嫠妇之忧史尚存。
况我长怀丈夫志,今来流落沧溟涘。有时惊事再咨嗟,
因风因雨更憔悴。只有闲横膝上琴,怨伤怨恨聊相寄。
伯牙海上感沧溟,何似今朝风雨思。
  拼音解读   fēng sāo sāo ,yǔ cén cén ,zhǎng zhōu yuàn wài huāng jū shēn 。mén wài liú shuǐ liú chán màn ,
hé biān gǔ mù míng xiāo sēn 。xuàn wú qín yǐng ,jì wú rén yīn 。duān rán tuō chóu zuò ,
wàn gǎn cóng yú xīn 。gū sū bì wǎ shí wàn hù ,zhōng yǒu lóu tái yǔ gē wǔ 。
xún cháng yǐ yuè fù mián huā ,mò shuō xié fēng jiān xì yǔ 。
yīng bú zhī tiān dì zào huà shì hé wù ,yì bú zhī róng rǔ shì hé zhǔ 。
wú qūn zhǎng mǎn shì tài píng ,wú lè bú jí shì tiān shēng 。qǐ yōu tiān xià yǒu dà duì ,
sì jiāo diāo dòu cháng zhēng zhēng 。guān jun1 rǎo rén shèn yú zéi ,jiāng chén pà sǐ wéi shǒu chéng 。
yòu qǐ fù yōu cháo tíng kǔ chí màn ,zhōng guān zhuǎn zòng héng 。lǐ yīng gōu dǎng jí lí huàn ,
dòu wǔ zhōng móu yòu wèi háng 。yòu qǐ yōu wén chén jìn zāo shù gāo gé ,
wén jiāo cóng jīn rì xiāo suǒ 。ruò gèng wú rén shāo jìn qián ,bǎ bǐ dào tóu tóng yī è 。
kě tàn wú chéng chéng zhōng rén ,wú rén yǔ wǒ jiāo yī yán 。péng hāo mǎn jìng chén yī tà ,
dú cǐ mǐn mǐn hé qí fán 。suī rán xiǎo huò kě móu dà ,lí fù zhī yōu shǐ shàng cún 。
kuàng wǒ zhǎng huái zhàng fū zhì ,jīn lái liú luò cāng míng sì 。yǒu shí jīng shì zài zī jiē ,
yīn fēng yīn yǔ gèng qiáo cuì 。zhī yǒu xián héng xī shàng qín ,yuàn shāng yuàn hèn liáo xiàng jì 。
bó yá hǎi shàng gǎn cāng míng ,hé sì jīn cháo fēng yǔ sī 。
※ 阅读提示:诗文拼音为程序生成,因此多音字的拼音也可能不准确。
 
相关翻译 相关赏析 作者相关